Aanvragen Covid-19

Publication date: 
19/08/2020 - 08:30

Ingevolge de circulaire 2020/C/100 van 14.07.2020 wordt vanaf 1.03.2020 toegestaan dat een werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding van maximaal 126,94 euro per maand toekent indien er effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk wordt gedaan door de werknemers, nl. minstens 5 werkdagen per maand. Ingevolge indexering verhoogt dit bedrag vanaf 01.04.2020 tot 129,48 euro per maand.

Aangezien de modaliteiten van deze circulaire grotendeels gelijklopen met de bestaande ontwerpaanvraag covid-19, werd beslist deze ontwerpaanvraag van de website te verwijderen en enkel voor de tot op de datum van publicatie van dit bericht ingediende covid-19 aanvragen een beslissing af te leveren. Bovendien beperkt de circulaire het toepassingsgebied ervan ook niet tot het ogenblik dat de maatregelen of adviezen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht blijven, maar volstaat het dat de werknemer minstens 5 werkdagen per maand aan thuiswerk doet en blijft doen.

Verder moet, overeenkomstig voormelde circulaire, vanaf 01.03.2020 het bedrag met betrekking tot de forfaitaire thuiswerkvergoeding niet evenredig worden verminderd in geval van deeltijdse prestaties wanneer de deeltijdse werknemer effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk doet, nl. minstens 5 werkdagen per maand. Deze bepaling zal vanaf 01.03.2020 eveneens gelden voor de thuiswerkvergoeding bij de klassieke beslissingen inzake kosten eigen aan de werkgever.

Merk op dat de reeds afgeleverde beslissingen inzake covid-19 even als de klassieke beslissingen inzake kosten eigen aan de werkgever geldig blijven en bovenstaande aanpassingen mutatis mutandis hierop van toepassing zijn.

Tenslotte wordt opgemerkt dat vanaf de publicatie van dit bericht weliswaar de “fast track procedure” inzake nieuwe covid-19 aanvragen wordt stopgezet, maar bij de DVB nog steeds een klassieke aanvraag tot voorafgaande beslissing kan worden ingediend, bijvoorbeeld indien de werkgever ook forfaitaire terugbetalingen van andere kosten eigen aan de werkgever dan voormelde thuiswerkvergoeding wenst toe te kennen of hij bij de terugbetaling van de thuiswerkvergoeding wenst te differentiëren tussen de verschillende functiecategorieën (cf. nr.10, voormelde circulaire).

Indien de werkgever ten gevolge van voormelde circulaire een aanpassing aan een nog lopende rulingbeslissing kosten eigen aan de werkgever wenst aan te brengen, zoals inzonderheid een verhoging van de thuiswerkvergoeding voor bepaalde functiecategorieën, wordt aangeraden hiervoor een aanvraag tot avenant in te dienen.