FAQ betreffende de uiterste indieningsdatum inzake verrekenprijzen en aftrek voor innovatie-inkomsten.

27/04/2023

Wat is de uiterste indieningsdatum inzake verrekenprijzen en aftrek voor innovatieinkomsten?

De DVB wenst er de aandacht op te vestigen dat prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefiling, m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatieinkomsten, in een bepaald kalenderjaar waarop de verrichting betrekking heeft, uiterlijk tegen 30 november van dat kalenderjaar op de DVB dienen toe te komen.

Deze indieningsdatum heeft tot doel om zowel voor de aanvrager als voor de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) de nodige tijd ter beschikking te stellen om rechtszekere beslissingen uit te werken inzake verrekenprijzen of innovatieaftrek. Immers is het voor zowel de (vertegenwoordiger van) de aanvrager als voor de betrokken medewerkers van de DVB, noodzakelijk om aanzienlijke informatie te beoordelen.

Met hetzelfde doel en teneinde een vlotte behandeling van dergelijke aanvragen/prefilingaanvragen te verzekeren, dient de DVB zo snel mogelijk over een document te beschikken die materiële informatie (niet exhaustief) bevatten inzake de beschrijving van de onderneming, de uitgeoefende activiteiten, een  motivering met betrekking tot de voorgelegde verrichting alsmede een beschrijving van de toegepaste methode met bijhorende berekeningen.

Hetzelfde principe is van toepassing op vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren. Die vennootschappen wordt gevraagd om de prefilingaanvragen of aanvragen die niet zijn voorafgegaan door een prefiling tijdig in te dienen, m.n. ten laatste 8 maand vóór de uiterste indieningsdatum van de  aangifte in de vennootschapsbelasting (of BNI/Ven.).